26-05-2023 (1.6.0) ------------------ -Toevoeging ondersteunind Belgische capaciteitstarief datapunten -Toevoeging ondersteuning Belgische digitale watermeter via P1 poort -DHCP verbetering zodat deze correct werkt met Mikrotik router firmware >7.3 -Fix van verkeerde tijdstempel in web interface log functie eind oktober vanwege overgang naar wintertijd. -Verbeterde controle tijdprogressie voor interne logfunctie om integriteit te borgen. 15-09-2022 (1.5.3) ------------------ -Bij een ontvangstfout in het P1 bericht kon het voorkomen dat de fout voor de nieuwe datapunten niet goed gefilterd werd, waardoor er incidenteel een verkeerde meetwaarde geregistreerd kon worden voor een nieuw datapunt. Dit kon tevens in het bestaande actueel vermogen datapunt optreden, wat voorheen in 1.4.5 niet optrad. Voor alle andere datapunten bleef de situatie gelijk met 1.4.5. Dit verschijnsel was merkbaar in gevallen waarbij er uitzonderlijk veel verstoringen op de P1 lijn optreden. Dit is nu opgelost. -De firmware versie is nu in het json bericht van het /d endpoint opgenomen. 07-07-2022 (1.5.2) ------------------ -Wanneer op een 3-fase meter op 1 of meer van de fasen exact nul Watt aan vermogen werd geregistreerd, dan werd deze waarde niet geupdate in de Youless. Dit is in versie 1.5.2 opgelost. -Verbeterde check op de nieuwe per-fase datapunten om te voorkomen dat er in zeldzame situaties een datapunt waarde kan verschijnen die in werkelijkheid op de betreffende meter niet wordt ondersteund. 22-06-2022 (1.5.1) ------------------ -Wanneer een 3-fase meter op 1 of 2, maar minder dan 3 van de fasen stroom terug levert aan het net, dan kon het in versie 1.5.0 bij sommige slimme meter modellen voorkomen dat het actuele totaalvermogen onjuist werd weergegeven. Het actuele vermogen op de individuele fasen is in die gevallen wel juist. Dit komt alleen voor in versie 1.5.0 en heeft geen negatieve invloed op de interne logging. In deze versie 1.5.1 is dit opgelost. 16-06-2022 (1.5.0) ------------------ -Toevoeging op Home pagina van spanning, stroom en vermogen per fase, indien beschikbaar op P1 poort. Tevens wordt ook het actuele tarief (1 of 2) getoond, indien beschikbaar. -Voor de PVOutput firmware variant: spanningsinformatie wordt ook meegestuurd maar PVOutput. Hierbij wordt het gemiddelde berekend van alle beschikbare fasen. -In het 'Loggings' menu gedeelte is een csv bestand export knop toegevoegd. -De loggings pagina's tonen nu een groter bereik dan in versie 1.4. -De data upload naar Enelogic is nu beschermd tegen inzage door derden middels een versleuteling. -In zeldzame gevallen kon de tijdsynchronisatie verstoord worden wanneer er een HTTP proxy op het (bedrijfs)netwerk actief is. Dit is nu verholpen. -In nieuwere versies van de Safari of Chrome browsers kon het voorkomen dat een login op de web interface met het juiste wachtwoord niet meteen de eerste keer goedgekeurd werd. Dit is nu verholpen. -In nieuwere versies van de Safari of Chrome browsers kon het voorkomen dat de koppeling met een online energiemanager niet lukte wanneer er tevens een wachtwoord op de Youless web interface ingesteld was. Dit is nu verholpen. -Voor de PVOutput firmware variant: de cumulatieve tellerstanden worden nu zodanig opgestuurd dat er geen negatieve waarden kunnen optreden, welke niet door PVOutput worden geaccepteerd. Dit kon optreden bij nieuwe gebruikers in situaties waarin de kWh meter later dan de zonnepanelen werd geinstalleerd. Het gevolg voor bestaande gebruikers is dat na de firmware update eenmalig tot middernacht de opgewekte energie niet meer geregistreerd wordt in PVOutput. Na midernacht is dit weer opgelost en treedt dit niet meer op. Dit is een overzienbare overgangssituatie, maar om het effect te minimaliseren kan de firmware update na zonsondergang en voor middernacht uitgevoerd worden. -Voor ontwikkelaars: de historische log API is vanaf 1.5 alleen in json formaat op te vragen, en niet meer in platte tekst formaat. -Diverse kleine verbeteringen. 14-05-2021 (1.4.5) ------------------ -Verbetering van de foutdetectie op de data die via de P1 poort binnen komt. Bij elektriciteitsmeters die meedere gelijktijdige verstoringen in een P1 data transmissie vertonen, kon het voorkomen dat bij een specifieke combinatie van deze verstoringen er in zeldame gevallan een verkeerde meterstand werd geregistreerd. Dit is in deze firmware versie opgelost. 11-03-2021 (1.4.4) ------------------ PVOutput specifiek: -Uitlees interface gelijk getrokken met de andere firmware varianten, zodat uitlees toepassingen op het LAN bij de verschillende firmware varianten over dezelfde interface kunnen beschikken. -Indien nodig worden er een herhaalde upload gedaan wanneer een meetpunt voor een bepaald 5-minuten tijdslot niet doorgekomen is. Algemeen: -In het interne loggings menu zijn de tijdranges uitgebreid en is er een csv export functie toegevoegd. 23-10-2019 (1.4.3) ------------------ -De firmware is nu ook geschikt voor de P1 poort van de Vlaamse digitale (slimme) meter. Voorgaande versies werkten met uizondering van gasuitlezing ook met deze meter. De gasmeterstand wordt vanaf 1.4.3 ook voor deze meter correct uitgelezen. 27-05-2019 (1.4.2) ------------------ -De S0 kWh teller die op de home page van de Youless getoond wordt, toonde bij een telling van 10000,000 kWh of hoger extra decimalen na de 3e decimaal die daar niet horen. Dit effect was er alleen voor deze actuele pagina (/a), en niet voor uploads naar energiemanagers. De getoonde waarde was op zich nog steeds nauwkeurig omdat de waarden vanaf de 4e decimaal niet significant zijn, dus het effect was beperkt. Deze fout is nu opgelost in deze versie: alleen de 3 relevante decimalen worden nu getoond, ongeacht de absolute waarde van de S0 kWh tellerstand. -Bij DIN rail kWh meters met een meterconstante van meer dan 1000 imp/kWh, bleek er een afrondingsverschil op te treden bij de conversie van elke puls naar kWh. Cumulatief kan dit verschil op de totale kWh teller tot enkele procenten oplopen afhankelijk van de meterconstante, resulterend in een iets te lage kWh telling. Dit treedt alleen op voor de S0 kWh teller (en bij een meterconstante van meer dan 1000), en niet voor optische puls telling. In deze nieuwe firmware versie is de nauwkeurigheid van de S0 telling bij hoge meterconstantes gelijk aan dat van de LED puls teller, namelijk tot 3 decimalen achter de comma. In de prakijk zullen maar heel weinig gebruikers hier effect van hebben gehad, aangezien verreweg de meeste DIN rail kWh meters een metercontante van 1000 imp/kWh hebben. 31-01-2018 (1.4.1) ------------------ -De kWh teller van de S0 input wordt nu ook op de home pagina getoond, in aanvulling van het S0 input vermogen. -Tijdens het uitlezen van LS120 data door een 3e partij applicatie, kon het soms voorkomen dat het data uitlezen interfereerde met de ontvangst van een gelijktijdig door de slimme meter verstuurd P1 bericht. Dit kon alleen gebeuren bij het uitlezen van de /e pagina, niet voor een andere pagina. Als gevolg kon het voorkomen dat de P1 ontvangst soms niet slaagde. Voor DMSR4 en (D)SMR5 slimme meters, werd de fout in het ontvangen P1 bericht gedetecteerd, waardoor de enige consequentie was dat de meest recente update werd gemist. Omdat dit zelden gebeurde, en het volgende bericht in de regel wel goed ontvangen werd viel dit niet op. Echter, for DSMR2 slimme meters werd de fout in het P1 bericht niet gedetecteerd vanwege een bug in de DSMR2 foutdetectie. Hierdoor kon het voorkomen dat er af en toe een corruptie in een uitlees waarde kon ontstaan. Dit issue is opgelost: de bug in de DSMR2 foutdetectie is verholpen, en de mogelijkheid tot interferentie tussen P1 data ontvangst en uitvraag van de /e pagina is ook verholpen. -Het kon voorkomen dat het P1 vermogen vlak na het opstarten niet meteen op de home page getoond werd (echter wel bij upload naar een online dienst). Vanaf enige minuten na het opstarten verschijnt het vermogen echter wel, waardoor dit vaak niet opviel. Dit is nu opgelost. -Na een volledige reset naar fabrieksinstellingen, werd het geheugen deel waarin S0 input en gas verbruik intern gelogd werd niet volledig gewist. Hierdoor kon het voorkomen dat er toch deels oude logwaarden zichtbaar waren na een reset naar fabrieksinstellingen. Dit is nu opgelost. -De aanvraag van een IP adres via DHCP werd zo snel na het opstarten uitgevoerd, dat het in sommige gevallen niet aan de status LED te zien was dat de Youless eerst bezig is met de aanvraag, en dat daarna de aanvraag ook geslaagd is. Bij support vragen kon dit tot verwarring leiden. Daarom wordt de eerste DHCP aanvraag poging nu 1 seconde later gestart (het hele proces verloopt nog steeds vlot). -Op de log rapportage pagina's wordt nu bovenaan de tabellen 'Log' vermeld in plaats van 'Verbruik'. De S0 input hoeft niet per se verbruik te registreren, en het meer generieke 'Log' is daarom meer toepasselijk. 28-09-2017 (1.4.0) ------------------ -De S0 input heeft een volledig onafhankelijk input kanaal gekregen. Deze kan daardoor tegelijk met de P1/optische input gebruikt worden. -In de PVOutput variant wordt bij gebruik van P1+S0 de bruto productie en de bruto consumptie berekend en beiden doorgestuurd naar PVOutput. -Tekstuele aanpassing 'actueel verbruik' naar 'actueel vermogen'. 15-05-2017 (1.3.4) ------------------ -Bij de upload naar energiemanager/Enelogic wordt nu een extra tijdstempel dat specifiek is voor de gasmeterstand meegestuurd. Hierdoor kan gasverbruik nauwkeuriger gelogd worden, met name voor DSMR5 meters. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om een eventuele communicatiestoring tussen elektriciteitsmeter en gasmeter te detecteren. -In de PVOutput variant is het mogelijk om door keuze van v parameter v4 het actuele netto vermogen (d.w.z. de via P1 ontvangen actuele vermogensstand) door te sturen, in plaats van de bruto stand. Wanneer bruto productie via bijvoorbeeld omvormer reeds geupload wordt, kan hierdoor de netto meter informatie toegevoegd worden waardoor PVOutput het bruto verbruik kan berekenen. 24-03-2017 (1.3.3) ------------------ -Bij sommige LED meters kon door de vernieuwde input data filter van versie 1.3.1 soms een valse puls optreden waarbij onterecht een hoog vermogen geregisteerd werd. Dit is nu opgelost. 20-03-2017 (1.3.2) ------------------ -In 1.3.1 was de timeout op het berekende aantal watts na langdurige afwezigheid van een update per abuis afgeschakeld. Deze is nu weer actief. 17-03-2017 (1.3.1) ------------------ -Verbeterde data filter op analoge input bij analoge meters. -Bugfix in P1 verwerking voor fout die enkel bij sommig Iskram meters optrad. De meterstand voor afname tijdens normale uren kwam bleef altijd nul. 13-03-2017 (1.3.0) ------------------ -Initiele LS120 firmware release